เกษตรกรยุคไอทีต้องรู้จักแอปพลิเคชัน 2019

เกษตรกรยุคไอทีต้องรู้จักแอปพลิเคชัน 2019

การปลูกพืชในยุคปัจจุบันเป็นอาชีพที่สามารถสร้างรายได้เลี้ยงดูตัวเองและเป็นงานอิสระที่มีความยั่งยืน ซึ่งปัจจุบันเป็นยุคเทคโนโลยีที่สามารถนำเอาแอปพลิเคชันใหม่ ๆ มาช่วยในการเกษตร เพาะปลูกพืชได้อย่างมีคุณภาพยิ่งขึ้น

แอปพลิเคชันที่เกษตรกรยุคไอทีควรรู้จัก

1. Project Plant

เป็นตัวช่วยที่สำคัญในการให้ความรู้แก่เกษตรกรให้ระมัดระวังโรคและศัตรูของพืชแต่ละชนิด ที่จะมีฤดูกาลระบาดเป็นช่วง ๆ ของแต่ละปี การศึกษาแอปพลิเคชันนี้จะทำให้ได้ผลผลิตมากขึ้นกว่าปกติ จากการวางแผนได้รัดกุม ซึ่งมีการออกแบบระบบแจ้งเตือนภัยแก่เกษตรกรด้วย

2. WMSC

เป็นเครื่องมือให้ข้อมูลที่ทันสมัยเกี่ยวกับปริมาณน้ำฝน ที่มีในแหล่งน้ำธรรมชาติต่าง ๆ เช่น ในอ่างเก็บน้ำ คลองชลประทาน ฯลฯ จะทำให้วางแผนการเกษตรรัดกุมขึ้น และปรับตัวได้ทันสอดคล้องกับภาวะเร่งด่วนที่ต้องรับมือ เช่น เพิ่มการสำรองน้ำ หรือเปลี่ยนชนิดพืชที่จะปลูกในช่วงฤดูกาลที่อาจจะเสี่ยงต่อภาวะแล้งยาวนานกว่าปกติ หรือหากมีช่วงที่น้ำล้น ก็จะได้หลีกเลี่ยงการเพาะปลูกพืชที่ไม่ทนน้ำได้

3. Rice Pest Monitoring

เป็นตัวช่วยที่ดีจาก กรมการข้าว ซึ่งเป็นหน่วยงานของรัฐบาล ที่มีประโยชน์ในการแจ้งเตือนภัยให้เกษตรกรที่ปลูกข้าวระวังเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล ที่จะทำให้เป็นโรคใบไหม้อันจะทำให้ได้ผลผลิตน้อย และเสี่ยงต่อการขาดทุนสูง ซึ่งข้อมูลที่อัปเดตนี้มาจากนักวิชาการและนักวิจัยของกรมการข้าว ที่มีความมุ่งมั่นให้เกษตรกรไทยมีความก้าวไกลสู่ระดับโลก เพราะไทยเราเป็นชาติที่ปลูกข้าวเป็นอันดับต้น ๆ ของโลก เชื่อว่าเครื่องมือนี้จะมีการปรับปรุงต่อเนื่องมากยิ่งขึ้นเพื่อประโยชน์ในวงกว้างต่อไป

4. Ag-Info

ผู้ที่สนใจการทำธุรกิจเกี่ยวกับการเกษตรเพื่อสร้างรายได้อย่างยั่งยืน ควรศึกษาแอปพลิเคชันนี้ เพราะรวมข้อมูลเกี่ยวกับราคาซื้อขายสินค้าเกษตรหลากหลายชนิด ทั้งขายปลีกขายส่ง รวมถึงการอัปเดตข่าวสารใหม่เกี่ยวกับสถานการณ์การตลาดสินค้าเกษตร ทั้งภายในและระหว่างประเทศ ถ้าไม่อยากพลาดนโยบายใหม่ ๆ ของรัฐที่จะส่งผลต่อแนวทางในการปลูกพืชเกษตร ควรดาวน์โหลดมาใช้งาน

จะเห็นว่า เทคโนโลยีไอทีสามารถใช้ให้เป็นประโยชน์ในทุกศาสตร์ทุกแขนง เป็นสิ่งสำคัญสำหรับคนรุ่นใหม่ดังเช่นผู้ที่รักในอาชีพทางการเกษตร การปลูกพืชผักผลไม้ การทำไร่นาทุกชนิด ควรที่จะดาวน์โหลดแอปพลิเคชันที่กล่าวมา เพื่อเป็นตัวช่วยให้คุณประสบความสำเร็จในการทำธุรกิจยิ่งขึ้นต่อไป ที่สำคัญคือการประยุกต์ศาสตร์เศรษฐกิจพอเพียง ปลูกพืชแบบผสมผสานตามที่ ในหลวงรัชกาลที่ 9 ทรงให้คำแนะนำไว้ จะทำให้กิจการเกษตรอยู่รอดได้ในทุกสถานการณ์อย่างแน่นอน

แอปพลิเคชันที่เกษตรกรยุคไอทีควรรู้จัก