รายได้หลักของการท่องเที่ยวในประเทศไทยมาจากกลุ่มนักท่องเ […]...